سخنرانان کلیدی

 


      

دکتر رضا توکلی‌مقدم‌، استاد تمام دانشکده مهندسی‌ صنایع دانشگاه تهران

دکتر محسن اکبر پور شیرازی، معاون آموزشی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ساحل سها، مدیر کل اداره استاندارد استان مرکزی