ارتباط با همایش

 شماره تماس دبیر اجرایی همایش : 08642433316

ایمیل همایش:   nsie16@iau-saveh.ac.ir