۰۲:۲۱ - دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰دانشکده فنی و مهندسی واحد ساوه برگزار می کند:

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع


 
آخرین مهلت ارسال مقاله:  5 دی 1394
 تمدید مهلت ارسال مقاله:  تا 15 دی 1394
زمان برگزاری: 8 بهمن 1394